موسیقي

سرلیک لیکوال ویاند
عاشقئ مې په زړه
رحمن بابا بریالي صمدي