تاته د زړه خبره څنگه وکړم

تاته د زړه خبره څنگه وکړم

د ښاغلي ناصر سروري کتابونه