زه يم تږی ته اوبه يې

زه يم تږی ته اوبه يې

د ښاغلي علم گل سحر کتابونه