پاس سپوږمۍ ده لاندې ته يې

پاس سپوږمۍ ده لاندې ته يې

د ښاغلي علم گل سحر کتابونه