د ښاغلي عنایت الله پویان شعرونه

د ښاغلي عنایت الله پویان شعرونه