د ښاغلي شفیع الله با برزی شعرونه

د ښاغلي شفیع الله با برزی شعرونه