د ښاغلي نیازالدین باچا شعرونه

د ښاغلي نیازالدین باچا شعرونه