د ښاغلي سيداکبر ساېر شينوارى شعرونه

د ښاغلي سيداکبر ساېر شينوارى شعرونه