د ښاغلي کریم سلطاني شعرونه

د ښاغلي کریم سلطاني شعرونه