د ښاغلي پير محمد کاروان شعرونه

د ښاغلي پير محمد کاروان شعرونه

د کاروان صاحب چاپ شوي اثار:

۱- له ماښامه تر ماښامه  - د شعرونو لومړۍ  ټولګه

۲- له نرګسه تر نرګسه - د لنډو کيسو لومړۍ ټولګه 

۳- چنار خبرې کوي  -  د شعرونو دوهمه ټولګه

۴- د ښاپېرۍ ورغوی - د شعرونو  درېيمه ټولګه (زمونږ دکتابتون برخه کې يې ولولئ.)

۵- غره  ته روان سړی - د لنډو کيسو دوهمه ټولګه 

۶- زرزري وزرې - د شعرونو څلورمه ټولګه 

 

شعرونه