د افغان وطن

2020-09-21

پرون  بل  وو  پکې  سره  اورونه  هر  خوا
نن  ئې  خړ    لوګي  جګیږي   له  ګوګله


ددنیا   لمن ئې  تنګه ده   لوی    غم  ته
د افغان  وطن  کړ  وران  هرچا  څو  ځله