ازادي

2020-09-21

 موږ په خوله باندې ستایلې ازادي ده

بس له هرڅه راته ښکلې ازادي ده
 
موږ په وینو ازادي ده تل اخیستې 
موږ په خوشي شي بایللې ازادي ده
 
یو دوه درې کسه مین په ازادي یو
دلته نور وایي چې ولې ازادي ده
 
موږ د خپلې ازادي آتل تکفیر کړ
نه په ځان مو لورولې ازادي ده
 
زموږ برخه بې علمي ، لوږه اوتنده
موږه نوروته ګټلې ازادي ده
 
موږ به څه دازادي په قدر پوه شو 
موږه کله لا لیدلې ازادي ده
 
۲۰ / ۵ / ۱۳۸۷