ګوزاره

2020-09-21

 تږې شمه مینې ته دې نور به څه چاره کوم
لږ دې د دې تورو تورو سترګو نظاره کوم

ورانه شم آباده شم او بیرته بیرته ورانه شم
ساه وځي له تن نه په غزلو نغاره کوم

زړه می درنه صبر کړم که لاره درنه چپه کړم
نور به څه ظلمونه په دې خوار زړه بیچاره کوم

ستا هیله ثواب ګڼم خو ځانته ګناه جوړه کړم
ستا له تریو تندي سره تر عمره ګوزاره کوم

نور له تږي ژوند نه د کوثر جامونه تښي دي
هرڅه چې کوم زه به یی ستا په اشاره کوم

د ۲۰۱۳ کال د جنوری د میاشتې یودیرشمه