یو نظر

2020-09-21

په تورتم کې سترګې واړوم قمر ته
لكه مخامخ چې ګورمه دلبر ته

چې د حُسن نور ماحول رڼا رڼا كړي
څه حاجت دی بَلي شمعې يا سحر ته

تریخ بيلتون يې رڼا ورځ راته ماښام كړي
نياز نشته تور دوزخ او يا محشر ته

چي غبرګون يوې وينا ته موندی نشم
لكه شونډې چې پرانيزمه حجر ته

يو نظر ته، تور ماښام سبا له وړمه
له سهار نه لاره ګورم مازديګر ته

د ۲۰۱۳ کال د اګست د میاشتې شپږویشتمه