مسا فرې ورځې

2020-09-21

زړه یــــــــــــې لــــــــولــــــــمــــــــه خـــبــــرې پـــکـــې ګـــورم

د خــــــــــوږې مـــــیــــنــــې سنـــــــــدرې پــــــکــــې ګــــورم

د مـــــــــخ ښـــــــــار یـــــــې رانــــــــه مــــه سپمــــوه وخـــتــه

دوه حــــــسیــــنـــې جـــــــــادوګــــــرې پــــکـــــې ګـــــــــورم

چَــــــــــــلـــــــــه راغـــــــلـــــه ستــــا د ستــــرګــو سمندر کې

ورکــــــــــــوزېـــــــــــــږم مـــــــــرغــــــلـــــــــرې پـــکـې ګورم

ټـــــــــــولـــــــې یــــــــــو رنــــګ دي دمــیــنې په هیواد کې

مســــــــلـــمـــانـــې کــــــــه کــــــــا فــــرې پـــکــــې ګــــــورم

پـــــه ســـــــــروګـــــلـــــــودې غــــــــره نـــــه شـــــــې ملـــیاره

د بــــــلـــبــــل زخــــــمـــي وزرې پــــــــکــــې ګــــــــــــــــــورم

ســــــــــر ګــــــــــردانــــــــه لـــــټــــــــوم دژونــــدون دښـــتـــه

یـــــــــوڅـــــــــــو ورځــــــــــــې مـــــــســــــــافـرې پکې ګورم