د خدای په ژبه

2020-09-21

جانانه پا څېږه ډیوه بله که

د زړه روښانه مملکت مې تروږ میو ونیو

ستر ګې مې نه غړېږي ، لار نه وینم

هوا درنده ده دلته،

                    سا نه اخلم.

کړکۍ مۍ پرانیزه د باغ په لوري.

*     *       *

جانانه پا څیږه ډ یوه بله که

زه د ابلیس  په ژبه نه پو هیږم

ماته د خداي په ژبه و غږیږه

نور له دیدنه د شیطان ستړي یم

لږ راته مخ د پر ښتو وښیه

لږ مې نظر په رڼا ولمبوه،

لږ مې د لمر په څڼو وزنګوه

لږ راته حورې د شغلو وښیه.

پدې درنده هوا کې ،

یوازي کرکه ووري ،

                   کرکه خاندي،

                                  کر که نا څي ،

او د خوږې مینې تنکي ګلونه

دو چو شونډو په سپیرو د ښتو کې و سو زېدل.

یوازې کرکه ده چې نا څې د ابلیس په ژبه،

زه د ابلیس په ژبه نه پو هیږم،

ما ته،

          د خدای ،

                         په ژبه،

                                  و غږیږه

کابل غبرګولی ۱۳۷۱