غزل

2020-09-21

اوس هم نشه و سر تر اوسه ګرزيده په غزل 
نن مې دي څښلې په لفظونو کې رانجه په غزل

چـــــا ميکدې ميکدې سترګې عونډه منډه زنه 
پيالې پيالې بنګ او لونګ به مې خواړه په غزل

چـــــا راته وويله خپله ترې خبر هم نه يم 
يوې جينۍ مې دى بايللى بيخي زړه په غزل

د چا په سترګو کې مې خوښه شوه راګز مې کړله 
څنګه ده تــــوره جوړه ښه ښکارې که نه په غزل ؟

هر مازديګر د شنو طوطيانو سيل کيني ورته 
ودانه بيا دې زرعون شوي دي واښه په غزل