غزل

2020-09-21

ژوند څه مفهوم لري ؟ او مرګ د ميخانې نه بغېر
په ما خو سر ګرځي د مينې د نشې نه بغېر

مونږه مدام د خپل مئين زړګي ازار اغستې
ياره توبه به کړو د مينې د توبې نه بغېر

هوا له غږ ورکړې چې بندې دروازې مه وهه
څوک پښتنه ګرځي بهر د لوپټې نه بغېر ؟

خدايه کابل داسې ازاد کړه د خدايۍ په خاطر
چې خلک ژوند کوي د مرګ د فريښتې نه بغېر

چې ستا قاتل نظر سپېڅلي مسلمان نه کړمه
خلک دې ما خخ کړي ژوندی د جنازې نه بغېر

منصوري زړه راباندې بيا ده انلحق چغې کړه
راشه په دار مې کړه قاضي د فيصلې نه بغېر

دا په ما چا د ګل ګذار کړې دروېش روښانه ؟
زما خو زړه رپي اوس هم د زلزلې نه بغېر