غزل

2020-09-21

زړه کې مې شور کري هغه لکه تصویر غلی دی
د پرهر ژلي خوب په کړیکو کې تعبیر غلی دی

ستا د بنګړو هنګامه ولې په ګودر کښې نشته ؟
مه پوښته ما چې شور مې ولې د زنځیر غلی دی ؟

له کاږه زړه نه به د یار آخر انکار راوؤځي
د دې کمان تر شا زما مرګ ته یو تیر غلی دی

زما په سپینو سپینو اوښکو باندې ذکر کوي
په خانقاه کې مې د زړه د مینې پیر غلی دی

بدرنګ دیوان یې له دربار نه ښاپېرۍ تښتوي
د پاچا ژبه یې تړلې ده وزیر غلی دی

د بارودي رنجو غبار به یې پر ستوني ناست وي
درمله دلته چې آواز د بم او زیر غلی دی