غزل

2020-10-30

دا زړه دی د سګرېټ او اورلګېدو ډبی نه دی

په زور يې رانه واخله چې يې څنګه رانه اخلې

 

تسبو نه مې هم پاک کړلو دا ستا د شوندو رنګ

ته نور يې رانه واخله چې يې څنګه رانه اخلې

 

په کور کې مې ويلي تصويرونه مې خوندي کړئ

له مور يې رانه واخله چې يې څنګه رانه اخلې

 

بس مينه مينه ختمه ده ځېګر خاورته وړم

په ګور يې رانه واخله چې يې څنګه رانه اخلې

 

ما تاته په ليکلي غزل هم رحم ونه کړ

له اور يې رانه واخله چې يې څنګه رانه اخلې