غزل

2021-04-05

سم لکه په زخم کې چې درد وي په غذاب يو 

ژونده لږ خواږه خواږه راوګوره خراب يو

 

نہ یې حرڅوو د بنگو بوټي نہ يې اخلو 

مونږہ سوداگر د ژوند بازار کې د گلاب یو

 

مونږه د ټوپک موپک خبرې چاته نه کوو 

مونږه د  سيتار خلک يو مونږه د رباب يو

 

بدبخته پښتانه يو کم شومته يو ودانه 

څوک چې په ماشه واړوي ګوته انتخاب يو