یارې شـوه

2020-09-21

چه په کومه ورځ می ستا سره یارې شوه

په ځان پوه شوم چه په برخه می خوارې شوه

 

یو د زه په تهمتو نو با ندی رنګ کړم

بل رټنه می د پا سه سر با زې شوه

 

طبیبان می په علا ج کله پو هیږې

ستا په غم کښې زما سخته بیما رې شوه

 

سر او مال به دواړه داو کښی ورته کیږدم

که هر چرته ستا دعشق جوارې شوه

 

ته په خپله صداقت کوه خسروه

که هر څو دجانان مینه با زارې شوه