زړه تیار شه

2020-09-21

زړه تیار شه هغه ښکلې یار له ځه

په سلا م اوپه ا د ب د لد ا ر له ځه

 

اول وژاړه  بلبل غوندی په زوره

پس له هغې داشنا ګلزار له ځه

 

که غرض دی وې دګلو تما شی ته

په منت او په زاری ملیار له ځه

 

محبت کښی دخلیل هسی صادق شه

مه ویر یږه برابر انګار له ځه