لغمان

2020-09-21

دپوهني ځلاند لمر دئ دښکلا دملک اسمان دئ

دجنت یوه ټوټه ده ، نوم پري ایښي چا لغمان دئ

له شیدو او شاتو جوړي ئئ ویالې دي که رودونه

پیغلي ښکلي لکه حورئ هر ځلمط لکه غلمان دئ

یا پري شین شنیلئ غوړیږي یا غاټول پکي نڅیږي

یاوي فرش په زیړو ګلو هره دښتــه ګلســــتــان دئ

هریو بوټي ئي لونګ دئ هره ونه ئـــي شمــشــــادده

په فضاکي ئي مستي ده په هوا کي ئي بوســتان دئ

هرلښتئ ئي لکه رګ دئ ددي ښکلي ملک وجودکي

هر پټئ ئي ته به وائي چي دسرو زرو یــــــو کان دئ

دتوتانو هــره ونـــه ئــي عجــیــبــــه مــعــــجـــــــزه ده

پاڼي ئي ښکاري لکه زړونه اودانه ئي لکه ځان دئ

سرلوړې کي په سیالۍ دئ دچنار ،سپیدار ونـــــي

له ویالو سره ملګري تل دولو لــــــوی کاروان دئ

چي فصلونه پکي شنه وي ښکاري جوړ له زمردو

چي پاخه شي ته به وائي چیدسرو زرو لوڅ کان دئ

که دشولو ښه راغلۍ ته شالیزار لکه شـیــــشــــه شو

شپه که هر څومره تیاره وي دغه ملک لا څراغان دئ

تور لوګې،زیړ مازیګر کي چي له خړو کورو خیږي

جوړد شنه آسمان په زړه کي درنګونوتري توفان دئ

الیشنګ اوالینګار ئي لکه هار په غاړه ښــــــکاري

هریو څاڅکې داوبو ته ئي صدف هک او حیران دئ

چي تندئ دلمر ښکاره شي نوکاوون ته ئي سجده شي

له غرور اوعظمت نه دلته جوړ هریو انــســــــــان دئ

د درو تل ته ئي نشي غځیدلئ دلمر وړانـــــــګـــــــــې

ځکه ،مخ ته دپردیو،سره  لمبـــــه او تور زندان دئ

هره تیږه ئي سنګر دئ،هره پــــرښـــــــه ئي ده تــــــوره

هرسړئ ئي په غیرت کي له رستمه پــهــــلــــوان دئ

ولسونه لکه ورونه، یودبل خواکي میشتـــــــــه دي

دتو پیر نوم پکي نشته هریوګران زوي دافغان دئ

چي پیدا دي شومه غیږ کي، کړي تاکي می خاپوړې

دزمرئ دسترګو تور دئ له ایمانه زیات پری ګران دئ

ته دي نه شی له نظره، تل دي واوســـي ښـــــیــــــــــرازه

دافــــغــــان دزړګي سره،څو ودان دغه جـــهـــــــان دئ