د غر بت سوز

2020-09-21

نه ځګېرویوآرام راکړنهسلګیو

عمرتریخ   کړراتهدې خړولوګیو
شپه او ورځ له سوزه کریکي زماخېږې 
غربت وریت کړم  تناره کې دی خواريو
۱۷-۵-۲۰۰۵