الیشنګ

2020-09-21

چی د اسمان ستوري شي ټول د کهکشان په غیږ کې

چې مــــــرغــــلرې   واوریــــږی ددامان په غـــــیـــږ کې

چې له جلوو او له رنګونه توفانونه شـــــــــی جــــــــوړ

چې یاسمن شی په مستۍد ګلستان په غیږ  کــــــــــې

هسې بهیږي الیـــــــشنـــــګ د شنه لغمان په غیږ کې

چې د کرنج ممـــاڼې وزانګي د غرونوپه  ټـــــــــــــــــال

چې د سالاوښکلا شي غبرګه د ګـــــلونـــــو پــــــه ټال

چې د وایګل نخرې شې برې د فردوس سیــــالۍ کې

چې ټول  پسرلی شي غونډ یواځې د افغان په غیږ کې

هسې بهیږي الیـــــــشنـــــګ د شنه لغمان په غیږ کې

چې د سنګـــرنـــــاره شـــی جګه دجهان سینې تــــــــــه

چې د کاوون غاړه شــــــــــي جګه داسمان سینې تـــــه

د کُنج ښامار چې مخه وکــــــــــړي ددامان سینې تــــه

لکه جرس چې په غـــــوغــــا وی د کاروان په غیږ کې

هسې بهیږي الیـــــــشنـــــګ د شنه لغمان په غیږ کې

لـــــه دولتشاه نه چې وږمه د ورور ولۍجــــــــګه شی

له منــــــدراوړ نه چې جرګه د خپلولۍ جـــــــــــګه شي

له نورلامـــــه چــې نعره د تلولۍجـــــــګه شــــــــــــــــي

غیـــرتـــي زړه چې په مستۍ وی د یو ځوان سینه کې

هسې بهیږي الیـــــــشنـــــګ د شنه لغمان په غیږ کې

 د ملـــګرتیــــا بــــزم یی مخ تــــــــــه الیـنګار جوړکړي

نو د الماسو لــــــه دانــــــو، لغـمان ته هـــارجـوړ کړي

د ګلو فرش چـې یی راتلو ته ننګرهـــــار جــــوړ کـــړي

لکه بــــــــــریښناچې وځلیږي د باران پــــــه غیــــږ کې

هسې بهیږي الیـــــــشنـــــګ د شنه لغمان په غیږ کې