څلوریځه

2020-09-21

چې دوطن خاورې ته ټیټ کړه لیونــــــو ســـــــــــرونه

زاهدو تاسو  ولې جګ کړه  له سجـــــــدو ســــــرونه

ددین دُ کان کـــــــې مــــــو ارزانه  متاع بل څه نشته؟

لکه وړیا چې خــــــرڅــــــوئ دپـښـــتــــنـــــــو سرونه

دمی میاشت 2005

دنمارک