غزل

2020-09-21

غـــــــم ســــــر پــــــه ســــر دزړه پـــــه ســـــرګـــــر ځـــــــوم

لــــکـــــــه چـــې  غــــر دزړه پــــــــه ســــــر ګـــــــرځـــــــوم

آخــــــر بــــــه وچـــــــوي پــــــــړ سیـــــدلــــــی زړګــــــــــی

تـــیــــــره نشتـــــــــر دزړه پــــــــــه ســـــــر ګـــــــرځـــــــــوم

تاندئی ساتــم هــــــر مــــــا زیــــــګـــــر پـــــــه اوښــــــکو

تــــــــــږی ګــــــــــــودر د زړه پــــــــه ســــــر ګـــــــر ځــــــوم

مــــــلامـــــت نــــــه یــــم چـــــې بــــې وختــــــــه زوړ شوم

نـــاځـــــوان دلبــــــــــر د زړه پـــــــه ســـــــر ګـــــــرځـــــــوم

چـــــې غـــــو څـــــوی مـــــې د لـــــړمون غـــوښــــی تـــــل

ګلــــګون خنـــــــجـــــــر دزړه پـــــه ســــــر ګـــــــر ځــــــوم

« نــــنـــــګه » پــــردیــــــس خـــاطر راټول څنګه کـــــــړم

ژونــــــــــد در پــــــه در دزړه پــــــه ســـــــر ګــــــرځــــــــوم

دسمبر ۲۰۰۵

کوپنهاګ