غزل

2020-09-21

ثاني جنت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

دیار مالت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

بې تاج و تخته شهریار ؤم بې پرواګرزیدم

د عشق دولت کې اوسیدلم خو زه نه پوهیدم

نه مې سزا د عمر قید نه مې بیلتون پیژنده

ستا محبت کې اوسیدلم خو زه نه پوهیدم

وړکی ماشوم وم چې به پلار سره جومات ته تلمه

دخدای رحمت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

دزړه سلګۍ مې خولې ته راغلې چې له تا بیلیدم

د مرګ ساعت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

زړګې مې چور لکه کابل شو د پنجاب په فتوا

په غنیمت کې اوسیدلم خو زه نه پوهیدم

زه ئې په خیال کې ددیرو وم هدیرو ته لاړم

چې کوم زیارت کې اوسیدلم خو زه نه پوهیدم

چې مې پیغور د یار د مینې افتخار ګڼلو

ښه په عزت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

دار مې په غاړه ګرزوه په سجدو، روږ نه وم

تل بغاوت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

ماوې دوزخ به وي همدا چې عذابونه دي ډېر

ننګ په هجرت کې اوسیدلم خوزه نه پوهیدم

2006/12/12