د افغانستان په زعفرانو د چينايي پانګوالو پانګونه او په چین کې یې ګرم بازار