شعرونه

سرلیک لیکوال ویاند
تا چي سترګې تورې کړې
ښاغلی مير یحی محمد نسیم ستانکزی
نظم - سفر
کامران احمدزی کامران احمدزی
د بركلي صاحب زاده يم
څېړنوال عبدالغفور لېوال کامران احمدزی
چنار خبری کوي
ښاغلې پیرمحمد کاروان ښاغلې ممنون مقصودی
خوب ته سرود
ارواښاداسحاق ننګیال ښاغلې ممنون مقصودی
بنګړيواله
ارواښاداسحاق ننګیال ښاغلې ممنون مقصودی
کلیزه
ارواښاداسحاق ننګیال ښاغلې ممنون مقصودی
د لوړو غرو د غېږې لمره را ترغاړې وځه
ښاغلې عزت الله شمسزی آغلې زرلښت حبیب
کلی
ارواښاداسحاق ننګیال زرلښت حبیب
راشه چې نغمې کړو سره ګډې ربابونه شو
پیرمحمد کاروان زرلښت حبیب
لرې ولاړ وم د ورتلـلو په چل نه پوهېدم
عزت الله شمسزی زرلښت حبیب
مړي ډيوې
صدیق کاوون توفاني زرلښت حبیب
د وطن په یاد
زرلښت حبیب
د کلی مه ورانوي
ارواښاداسحاق ننګیال زرلښت حبیب
بیلتون
باز محمد عابد زرلښت حبیب