کلیله او دمنه

کلیله او دمنه

اروا ښاد الحاج مولوي زین الله منلی کتابونه