په نيمه لار کې پاتې

په نيمه لار کې پاتې

د ښاغلي صحت سمسور کتاب