يو ځلې بیا په دې لار راشه

يو ځلې بیا په دې لار راشه

د ښاغلي محمد حنیف حیران کتابونه