ولسمشر ما وژلى!

ولسمشر ما وژلى!

د ښاغلي ارش ننگيال کتابونه