مینې روغتون طنز ژباړه

مینې روغتون طنز ژباړه

د ښاغلي علم گل سحر کتابونه