کک او زرینه

کک او زرینه

د څېړنوال عبدالغفور لېوال کتابونه


د ساکستان د ویاړلو اتلانو ملکې زرینې او پهلوان کک پر مېنه بیا اوبه ډنډ شوې. هغوی پېړۍ پېړۍ پخوا د هېلمند سیند پر ناموس ننګ وکړ او موږ نن دا ناموس راخوندي کړ. کمال خان بند پرانیسته دې بختوره شي او دا هم زموږ ډالۍ :