ښاغلي رفیع الله ستانکزی شعرونه

ښاغلي رفیع الله ستانکزی شعرونه