پوهندوی سید حسام مل شعرونه

پوهندوی سید حسام مل شعرونه

زه پوهندوی دوکتور سید حسام مل( په) 1322( هجری شمسی کال دلغمان دولایت  دکله کوټ په کلی کی زیږیدلی ، په) 1337( هجری شمسی کال دلغمان   دمندراوړ  له ابتدایی ښونځی څخه فارغ اوپه کال )1342( هجری شمسی کی دلغمان له روښان لیسی څخه فارغ اوبیا په )1348( هجری شمسی کال کی دننگرهار دپوهنتون دطب

له پوهنځی څخه فارغ اوله فارغیدو څخه وروسته تر)1371(هجری شمسی کال پوری دننگرهار دطب په پوهنځی اودکابل دطب په پوهنځی کی دکوچینیانو دناروغیو په دیپارتمنټو کی دا سستانت ، مدرس ،او ددیپارتمنټ دشف په صفت می دندی سرته رسولی اوتخصصی تحصیلات می دانگلستان دلیورپول په یونیورسټی کی په تروپیکل یا حاروی ناروغیو کی سرته رسولی دی ، علاوتاً په همدی موده کی سربیره په استادی  چی هم د ننگرهار دطب اودکابل دطب شاگردانو ته می درس و رکړی ، دروغتیا په وزارت کی دمور او دماشوم دساتنی دریس ، معین ، دباندنیو اړیکو دریس په حیث می هم دندی تر سره کړی ، اوهم دلغمان په ولایت کی تقریباً له یو کال نه زیات والی اوم، اوله 1993 عیسوی کال راپه دی خوادخپل میرمن اوکوچینیانو سره په جرمنی کی دمهاجرت اومسافری شپی اوورځی یو بل پسی تیروم ، مخکی می کله شعر نه وه ویلی ، یواځی دلته په مسافری کی کله کله شعر وایم ، یعنی شاعر نه یم یواځی دخپل زړه بړاس په اصطلاح سره باسم ،خصوصاً کله چی

وطن می په یاد را شی    . په درناوی داکتر مل