د ښا غلي لمر پرهېز شعرونه

د ښا غلي لمر پرهېز شعرونه

نور شعرونه او ژوند لیک په پرلیکه شي