د اغلۍ سلګۍ ځلا شعرونه

د اغلۍ سلګۍ ځلا  شعرونه

هغه پرون چې مې له خوبه ويــــــــــــــــــښولې زه وم
په نه خبره به چې تل مې ژړولـــــــــــــــــــــــې زه وم