ښاغلي سعادت شعرونه

ښاغلي سعادت شعرونه

مــــلا بــــه وروي د جــومــات تړلي نیمه شپه ده

ګـــنـــاه مـــي کـــړي چـیرته لا ړشم د توبي لپاره