ښاغلي سمیع الدین افغاني شعرونه

ښاغلي سمیع الدین افغاني شعرونه