ښاغلي محمد اجان یار شعرونه

ښاغلي محمد اجان یار شعرونه

د محمد اجان يار لنډه پيژندنه زوکړه کونړ وټپور ١٣٢٨ - لومړنۍ زدکړی کونړ وټه پور او د کابل پوهنتون دتاريخ او فلسوفی پوهنځی - لس کاله د هيواد په بيلابيلو ولايتونوکی د هيواد دزامنو پرښوونه اوروزنه تير کړی دی - دولس کاله د کابل پوهنتون ، فوايد عامی وزارت او د قبايلو او سرحدونو چارو په وزارت کی دنده تر سره کړی ده - په ماموريت کې دويمی رتبی ته رسيدلی و چې وظيفه یې پريښوده او المان ته یې سياسی پناه يوړه - د جرمنی د کولن ښار کی د پنځلسوکالوراپدی خوا اوسيږی - چاپ اثار کوکاری : سعری مجموعه سره ډولۍ : د لنډو کيسو مجموعه تړلی کڅوړه : د لنډو کيسو مجموعه د کونړ تاتری : تاريخی او تحقيقاتی کتاب څانګه : ناول وير : د ښعرونو ټولګه د ليلی دښته : سترګو ليدلی حال هوسۍ : ناول چاپ ته تيار يه قربان : شعری مجموعه . .... سفر نامه : غرونه او ناول :