ښاغلي عبدالجبار څپاندشعرونه

ښاغلي عبدالجبار څپاندشعرونه

زه لـــه خــدايه غــټ څــاڅــكي باران غواړم
تــه پكــې لــمــده شه چـې دې وګـــــــورم
 
 
ډيـــر دې لـــيونــې كــړل ډيـر يـريــږي  اوس
حــســنه غــرغــره شــه چــې دې وګــــورم