ښاغلي رحمان ګل توتاخېل شعرونه

ښاغلي رحمان ګل توتاخېل شعرونه

ما خو دې پېلوزو سجده کړې ده
چا ته روهيالی چاته پردی نه شم