دوه منګورې

دوه منګورې

اروا ښاد الحاج مولوي زین الله منلی کتابونه