ته زما ټوله شاعري یې

ته زما ټوله شاعري یې

د څېړنوال عبدالغفور لېوال کتابونه