زه دا خزان دا پانړی پانړی سره اورژیدم

زه دا خزان دا پانړی پانړی سره اورژیدم

د ښاغلي رحمت شاه سائل کتابونه