پاتې شه باران دی

پاتې شه باران دی

د ښاغلي مصطفی سالک کتابونه